ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DE  NV FRANCA PRODUCTS

VAN KRACHT VANAF 01.01.2018 en onder voorbehoud van wijzigingen.

A. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen door FRANCA PRODUCTS en primeren steeds op de eventuele algemene aan- of verkoopsvoorwaarden van de koper.

2. Alle prijsopgaven, bestekken en/of tijdelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van alle rechten. Alle prijsberekeningen blijven geldig gedurende 60 kalenderdagen. De koper kan geen enkele rechten putten noch enig verhaalsrecht laten gelden wanneer de bevoegde organen van FRANCA PRODUCTS een bestelling weigeren.

3. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Elke bestelling is definitief en kan niet geannuleerd worden om welke reden ook. De koper is aansprakelijk voor de inhoud van zijn bestelling en kan geen enkel verhaal laten gelden opzichtens FRANCA PRODUCTS voor eventuele fouten, gebreken, vergissingen of vergetelheden in zijn bestelling. Deze afwijzing van aansprakelijkheid strekt zich ook tot het lakwerk dat integraal onder de verantwoordelijkheid van de koper valt.

4. Het accepteren van een offerte is bindend. Indien uw klant zijn bestelling annuleert of verandert bij u na het accepteren van onze offerte, zijn wij niet aansprakelijk. U bent verplicht de overeengekomen prijs in de offerte alsnog te betalen.

B. LEVERINGEN

1. De leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieve titel. De koper kan geen enkel verhaalrecht laten gelden tegen FRANCA PRODUCTS ingeval van eventuele vertragingen in de levering of de uitvoering.

2. De koper kan naar eigen keuze de bestelde goederen afhalen/ laten afhalen door een eigen transporteur op de zetel van FRANCA PRODUCTS of ze laten leveren op het adres van haar zetel..

3. Indien de koper opteert voor een levering door FRANCA PRODUCTS, zal hij gehouden zijn tot betaling van een minimum transportkost ad €75 excl.BTW.

4. De verzending van de goederen geschiedt op risico van de koper, zelfs indien een franco levering bedongen werd. FRANCA PRODUCTS kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard ook, geheel of gedeeltelijk verlies, verdwijning of diefstal, welke ontstaat vanaf de afhaling van de goederen of vanaf het laden van de goederen door FRANCA PRODUCTS met het oog op hun transport naar de koper.

C. AFHALINGEN

1. De koper dient de bestelde goederen, binnen de 7 kalenderdagen volgend op hun ter beschikking stelling, af te halen op de zetel van FRANCA PRODUCTS. Na het verstrijken van deze termijn, zal zij niet langer aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gebeurlijke schade aan de goederen.

2. Op verzoek van de koper, kan FRANCA PRODUCTS, gedurende een termijn van maximum 3 maanden, de goederen blijven bewaren in haar depot, tegen betaling van een opstalkost ad €15 per kalenderdag met een maximum van €1245 excl.BTW. Indien de koper de goederen niet heeft afgehaald binnen een termijn van 3 maanden, behoudt FRANCA PRODUCTS zich het recht voor om de bestelde goederen uit haar lokalen te verwijderen, op kosten van de koper, zonder enig verhaal van deze laatste.

D. BETALINGSMODALITEITEN

1. Behoudens andersluidende overeenkomst is de koper bij het plaatsen van de bestelling een voorschot verschuldigd aan FRANCA PRODUCTS gelijk aan 40% van de totale netto prijs. De uitvoering van de bestelling op maat zal slechts aangevat worden na ontvangst van het voorschot. De koper is verantwoordelijk voor de eventuele vertraging in de uitvoering ingevolge laattijdige betaling van het voorschot.

2. Voorschotfacturen zijn contant betaalbaar. Alle andere facturen zijn betaalbaar binnen uiterlijk 30 dagen volgend op de factuurdatum. Indien de koper hiervoor op voorhand ook opteert voor contante betaling, zal hij een korting genieten van 2% op de totale verkoopprijs. Deze korting komt echter te vervallen indien de betaling van de factuur door FRANCA PRODUCTS niet ontvangen is binnen de 8 dagen.

3.    Bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur is de koper van rechtswege en zonder voorafgaandelijke in gebreke stelling, verwijlintresten verschuldigd ad 5% per jaar evenals een forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling ad 10 %, met een minimum van €125.

4. Indien FRANCA PRODUCTS dient over te gaan tot gerechtelijke invordering van haar facturen, zal de koper tevens gehouden zijn tot vergoeding van de billijke advocaatkosten met een minimum van 500 € en tot betaling van de rechtsplegingvergoeding, zoals voorzien bij wet.

E. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle bestelde goederen blijven de exclusieve eigendom van FRANCA PRODUCTS tot op het ogenblik van hun volledige betaling.

2. Indien de koper zijn betaalverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is FRANCA PRODUCTS gerechtigd om de geleverde goederen, na verzending van een aanmaning doch zonder enige gerechtelijke tussenkomst, terug te halen bij de koper, onverminderd haar recht tot gerechtelijke invordering van de achterstallige facturen.

F. KLACHTEN

1. Elke klacht dient uiterlijk binnen de 8 dagen volgend op de ontvangst van de goederen overgemaakt te worden aan FRANCA PRODUCTS. De koper is gehouden tot mededeling van gedetailleerde informatie en stukken, met inbegrip van foto’s teneinde FRANCA PRODUCTS toe te laten de gegrondheid van de klacht te beoordelen. Elke klacht zal binnen de 72 uur volgend op de ontvangst behandeld worden.

2. Enkel klachten die binnen de hiervoor genoemde termijn werden geformuleerd kunnen door FRANCA PRODUCTS aanvaard worden. Niet naleving van deze voorwaarden geeft onherroepelijk aanleiding tot ontoelaatbaarheid van de klacht.

3. Een eventueel gebrek of zichtbare dan wel onzichtbare schade aan de geleverde goederen, kan in geen geval aanleiding geven tot annulering van de verkoop met terugname van de goederen, doch enkel tot herstel of indien nodig, vervanging van de goederen aan dezelfde voorwaarden, zonder enig ander verhaalsrecht in hoofde van de koper.

H . WAARBORGEN  EN AANSPRAKELIJKHEIDSGRENZEN

1. Telkens wanneer FRANCA PRODUCTS dit nodig acht, kan zij het esthetische of technische aspect van haar productielijn wijzigen zonder evenwel afbreuk te doen aan de gebruikelijke kwaliteit van haar goederen. Dergelijke wijzigingen kunnen geen afbreuk doen aan een eerder geplaatste bestelling of verkoop.

2. De verkochte goederen zijn gewaarborgd als volgt :

–   constructiefouten : 10 jaar

–   andere gebreken : 2 jaar mits de goederen op normale wijze gebruikt en onderhouden zijn geworden

            – Al onze producten zijn getest bij windstoten van 80 km/h, alle schade            boven deze windsnelheid valt niet onder de standaard waarborg.

Lakwerk dient minstens 3 dagen uit te harden, alle afhalingen voor deze termijn vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.

Indien er na lakwerk nog bestickering dient te gebeuren raden wij aan om de lak eerst 6 dagen te laten uitharden. indien er voor deze periode bestickerd wordt kan er schade aan de lak komen die niet onder de waarborg valt.

3. De koper kan slechts beroep doen op deze waarborgen na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Een eventueel gebrek aan de goederen geeft de koper in geen geval het recht de betaling van de facturen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

4. Tijdens de garantie periode zijn de nodige vervangstukken en werkuren, gratis. Transportkosten worden berekend aan €0,75 per gereden kilometer met een minimum van €75.

5. Voor herstelling-  of vervangingswerken die buiten de garantie bepalingen vallen, gelden de in voege zijnde tarieven in regie, verhoogd met de verplaatsingskosten. €50/werkuur.

6. Het vervangen of herstellen van een onderdeel heeft geen verlenging van de waarborg tot gevolg.

7. Elke wijziging  aan de goederen, herstelling door een derde of vervanging door niet originele elementen, heeft onherroepelijk het verval van de waarborg tot gevolg. In voorkomend geval kan de koper FRANCA PRODUCTS bovendien in geen geval aansprakelijk stellen voor het slecht functioneren van de goederen of enig ander gebrek.

8. FRANCA PRODUCTS wijst elke aansprakelijkheid af voor ongevallen of lichamelijke letsels aan dieren en personen of beschadiging van goederen, die het gevolg zijn van een ongepast gebruik van haar goederen.

I. GESCHILLENREGELING

1. In geval van betwisting omtrent het voorwerp, de inhoud, de uitvoering of de interpretatie van de overeenkomst, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd om kennis te nemen van het geschil.